Informatie rondom het retour zenden van alle bij Retelli bestelde producten.

Retourneren:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft u nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten krijgt u dan gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u het formulier hier onder invullen zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren:

Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. waarvan duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. als door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantiebepalingen Retelli (zie ook onze algemene voorwaarden ):

art. 6.1 Retelli garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

art. 6.2 De garantietermijn van Retelli komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Retelli is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

art. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Retelli deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Retelli. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Retelli schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

art. 6.4 Indien klachten van de afnemer door Retelli gegrond worden bevonden, zal Retelli naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Retelli en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Retelli gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Retelli voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

art. 6.5 Retelli is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

art. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Retelli in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Retelli en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

  • Versie 2021